ל"ז  והילא  וקנ'צמורפ
1887-1961
 
, לארשי :םירוגמ םוקמ      
, לארשי :הרובק םוקמ      
:תורבק תיב      
:הקלח    :שוג      
:רעש   :רוזא      
:הרוש   :רפסמ      
זמ"רתה תבט ה :הדיל ךיראת      
אכ"שתה תבט ב"כ :הריטפ ךיראת       

 וקנ'צמורפ והילא (1961 -1887

תבולשתל םינשה םע היה ,םיקתממ רוצייל יתחפשמו ןטק לעפמכ ליחתהשכ
םלועמ ,הזה אלפה שחרתה ולוהינ תחתש שיאה .תיקנע תימואלניב ןוזמ
רפס-תיב םייס אל וליפא אוה ,השעמל .הלכלכ וא םיקסע לוהינ דמל אל
היישעתה תובאמ ,וקנ'צמורפ והילאמ הענמ אל וז הדבוע .יממע
םיבוהאהו םיקירבמה ,םיחלצומה םילהנמהמ דחאל בשחיהל ,תילארשיה
.ילארשיה קשמה עדיש

,אבצב לייח היה ובס .היסורבש בוחרופ הרייעב 1887-ב דלונ אוה
קוסעלו ,היסור יבחרב םוקמ לכב ררוגתהל החפשמה התשרוה ךכ בקעו
.הרקמ ךרדב םיקתממה םלועל סנכנ וקנ'צמורפ .ץופחתש עוצקמ לכב
.השא ול שפחל לחה הפוקת התוא גהנמכו ,ותשאמ ןמלאתה ,קחצי ,ויבא
,הגיר תבשות ,בוליפוק הלתמב םינכדשה ורחב םיבר םישופיח רחאל
איה ,ןנכותמה ךודישה תא לעופה לא איצוהל ידכ .היינשה ותשאל
תא עסמל היוול-תבכ המע החקל בוליפוק .בוחרופל עיגהל השקבתה
וליאו ,וקנ'צמורפ קחצי םע הנתחתה הלתמ :האצותה .הרש ,התינייחא
םיקתממב הקסע בוליפוק תחפשמ .והילא ,וינבמ דחא םע הנתחתה הרש
וקנ'צמורפ והילאל רבעוה םיקתממ רוצייב םהלש עדיהו ,תובר םינש
.הלתמ לש היחא ידיב

החירב עסמב החפשמה הלחה 1917-ב תיטסינומוקה הכפהמה תובקעב
ףסונ לעפמו םיקתממל לעפמ םש וחתפו םירקל ועיגה הליחת .המורד
םלוא ,תילכלכ החלצה ויה םילעפמה .(םירגיס לש גוס) םיסוריפפל
לכ םדוק ושפיח םיטסינומוקהו םירקל ועיגה רבכ הכפהמה תוחור
.םינגרובל לכנתהל
םידליהו ותשא תא חלש אוה .היסור ימוחתמ חורבל טילחה וקנ'צמורפ
ןויער שפיחשכ .הירגלובל םשמו היכרותל חרב ומצע אוהש דועב ,הגירל
ריינ תויקש ןיא םיקוושב תוקרי םינוקש םישנאל יכ ןיחבה ,שדח קסעל
לעבכ .םירחא תונורתפ רתלאל םיצלאנ םהו ,תוקריה תא ןכותב םישל
לעפמ לעב םע תופתושל וקנ'צמורפ רבח ,םיחתופמ םייקסע םישוח
.ןתוא רוכמל ןויסינב תויונחה ןיב רובעל לחהו ,תויקש רוצייל
וקלח תא רכמ ,ותחפשמל עגעגתמ לחה וקנ'צמורפ לבא ,וחרפ םיקסעה
- הספוקה ותחתמאבשכ הגירל עסנו בהזמ תוירגיס תספוק הנק ,תופתושב
.דיחיה ושוכר

תוירכוס רוצייל תשורח -תיב הגירב חתפ ,בוליפוק והילא ,וסיג םע
םורדב הליבש םימיל רכז ,"הינודקמ" םשה תא ול קינעהו ,תונטק
תלעופש דלוקוש תרבח ,לזמ ,"המייל"ל םשה הנוש ,םימיל) הפוריא
וליאו בוליפוקל ךייש היה םיקתממ רוצייב עדיה .(םויה דע היסורב
רשאכ םג הכשמנ תאז תינבת) וקנ'צמורפ היה להנמהו ןנכתמה ,םזויה
עוצקמ תאו ,לעפמב ודבע החפשמה ינבמ םיבר .("תילע" תא ץראב ומיקה
וקנ'צמורפ ,בוליפוק תוחפשמ ,םילעבה .הדובע ידכ ךות ודמל םיקתממה
לש הרידהמ ,השעמל .יתחפשמה לעפמה ךותב וררוגתה םג ,ץיבשומו
םלוא לש היינשה המוקל רשייה סנכיהל היה ןתינ וקנ'צמורפ תחפשמ
.לעפמב הדובעה

ידמ ןכוסמ ךפוה הפוריאב בצמהש שושחל וקנ'צמורפ לחה 1931-ב
בוחרב שרגמ הנקו ץראל עסנ ,רחא םוקמ אוצמל ןויסינב .םידוהיל
הנקו ותוא רכמ רתוי רחואמ .םיקתממה לעפמ תא וילע םיקהל ,קילאיב
וקנ'צמורפ .ןג-תמרב "תילע תמוצ"כ םויכ רכומה םוקמב שרגמה תא
,היסור תלשממל רכמנ יתחפשמה לעפמה .ןאכ ומוקמ יכ ויפתוש תא ענכש
העברא ודסיי "תילע" תא .לעפמה ידבועמ 30 םע דחיב הצרא עיגה אוהו
םשה .לעפמה לש וכרד תליחתב ץראב ראשנ וקנ'צמורפ קר לבא ,םישנא
אלא ץראב קר אל בוט לצלציש םש וצר םיפתושהש רחאמ ,רחבנ "תילע"
רבכ םישדוח העשת רחאל .תידיימ החלצהל בשחנ לעפמה .ץראל ץוחב םג
ףצומה היהש ,קושב הלודג תורחת תורמל ,םיחוור לע םינזאמה וארה
טדנמה תלשממ ידי-לע תנווכמ תוינידמ לש האצות ,םיאבוימ םיקתממב
הנפמה תדוקנ .יטירבה
ץורפ תא תוזחל ליכשה וקנ'צמורפ 30.-ה תונש ףוסב השחרתה הבושחה
ודעויש םיבר םלג ירמוח דעומ דועבמ שכרו ,היינשה םלועה תמחלמ
תפוקתב יטירבה אבצל םיקתממו דלוקוש קפסל לעפמה חילצה ךכ .ןוסחאל
,ןועשה ביבס זא ולעפ תונוכמה .בחרתהו לדג ךכמ האצותכו ,המחלמה
.לילו םמוי ודבע שיא 120-ו

םשב ידוהיש רחאל ,תפצב סמנ הפקל לעפמה תא "תילע" המיקה 1956-ב
לבא ,ךכ-רחא הנש יצח רטפנ שטיוד .ףתושכ לעפמל סנכנ שטיוד טסנרא
: הפקה םוחתב הליגש טנטפ תובקעב - גישהל חילצה ןכל םדוק דוע
םכסה ותואמ האצותכ .הלודג תינקירמא הרבח םע עדי יפוליחל םכסה
הפק לש הנכהה ןפוא תודוא ,רקיו ידוס ,יקסע עדי "תילע" הלביק
הפקב ןרוקמ םויה דע היתוסנכה תיברמ ,וז הדבוע לשב ,השעמל .ליגר
.סמנ הפקב אלו ליגר

לשבו ,תינויצ תוחילש חותיפ תורייעב םילעפמ תמקהב האר וקנ'צמורפ
תבולשתה תוליעפ תא ביחרה אוה .הלא תומוקמב וילעפממ קלח םקימ ךכ
ותיבל קר אל ךא .דועו ,רכוסל לעפמ ,םירומיש ומכ ,םיפסונ םימוחתל
,םינוגראו תודסומ רופס-ןיאל םרת ,לודג פורטנליפכ .וקנ'צמורפ השע
.תיטילופה תשקה תוצק לכמ תוגלפמל ןכו ,םיקקזנלו תולוכש תוחפשמל
.הכחמ ןיידע ימו םרת רבכ ימל םשר הבש ,הלודג תסטרכ ול התיה
חדקא םע ל"צא ירבח ינש וילא ועיגהשכ ,דחא םויש וילע םירפסמ
תייריע שאר) יצינירק םהרבא םא קר" :םהל רמא ,המורת ושקיבו
ישנאו ,יצינירק בוטה ודידיל םתיא עסנ אוה ".ןתא - םיכסי (ןג-תמר
תא ןמזה לכ וקיזחה,הרטשמל םריגסהל רמוע אוהש םיחוטב ויהש ,ל"צאה
רמא יצינירק .חדקאה לע םדי
,םתוא ריכמ ינא ,הזמ ץוחו ,חדקא םע םיאב אל וקנ'צמורפל: ''םהל
ריעה תא תושעל יצינירקל עייס וקנ'צמורפ ".םהל תתל לוכי התא
ידבועל ןוכיש ריעב םיקה ףא אוה .לודג יתיישעת זכרמל ןג-תמר
.םרובעב הארבה-תיב דסייו "תילע"

תודסומלו "הנגה"ל ,תידוהיה תיבגמל וקנ'צמורפ םרת בהלנ ינויצכ
אבא ,ונב טילחה 1961,-ב ,ותריטפ רחאל דימ .םיבר םיינוחטיב
ךכב .יניערגה רוכה תמקהל ,ורכזל הלודג המורת םורתל ,וקנ'צמורפ
.רוכה לש ותמקהל םימרותה ןושאר היה אוה

םירשעה האמב םירשעו האמה" ךותמ ןורוד רימא ידי-לע בתכנ"
רואל האצוה יצרא דה , 1999,רנע באז תכירעב