ל"ז  הדוהי  סזומ
1886-1956
 
, לארשי :םירוגמ םוקמ      
, לארשי :הרובק םוקמ      
:תורבק תיב      
:הקלח    :שוג      
:רעש   :רוזא      
:הרוש   :רפסמ      
ומ"רתה תבט ד"כ :הדיל ךיראת      
וי"שתה תבט ז"י :הריטפ ךיראת       

 (1886 - 1956) סזומ הדוהי

תקדצב ,תנמאה םא אוה יניעב בשחנש המ .תבתכ המ יל תפכא אל"
,תונורחא תועידי לש ל"ומה ,סזומ הדוהי 'ר רמא ךכ ",תבתכש םירבדה
,הלא םירבד .וחור-תרומ תא ררועש ,ריעצ יאנותיע לש רמאמל הבוגתב
"ןימאמ ינא" ןיעמל םינשה תצורמב וצבקתה ,חורה התואב םירחא םיברו
תוברב ךפהש ןותיעה ,תונורחא תועידי יאנותיע תא החנהש ,בותכ-יתלב
,םיבתכל הארשה דבלמ .לארשיב הלודגה תיתרושקתה הירפמיאל םינשה
,חילצמ רחוסו גלפומ הרות ןב עדי דציכ :האילפ םג סזומ קפיס
חרואב ועבצא תא םישל ,תונותיעב ןירשימב קסע אל וימימש
.? הבוטה תונותיעה תרות לש ןושארה רבידה לע קיודמו יביטקניטסניא

,סזומ באז ברה ,ויבא .ןילופבש שילאקב (1886-ב) דלונ סזומ הדוהי
אוה .םיסכנה-תריתע לקנרפ תחפשמל תב התיה ומא .שילאק ד"באר היה
ןתחתהש .הרותב לודג דיתע ול ףקשנש ,יוליעל ךר ליגמ בשחנ ומצע
ךופהל בריס ,(לקנרפ תיבל הרש-םירמ ,ותינדוד םע) הרשע-הנומש ליגב
הרחתל תשורח-תיב שילאקב םיקה ,תאז תחת .ותונמואל ותרות תא
שילאק תא ינמרגה אבצה שבכ הנושארה םלועה תמחלמ הצרפשכ.המקרלו
םע הצח אוה .םידודנה לקמב זוחאל ץלאנ סזומ .שאב התוא הלעהו
רזח המחלמה םות םע .הבקסומב עקתשהו היסורל תיזחה יווק תא ותחפשמ
ליטסקט לעפמ םיקה אוה .הב תידוהיה הליהקה םוקישב עייסו שילאקל
.הקזוחב וב םעיפ ינויצה םולחה ךא ',זדולב

עקתשהו ןילופמ ליטסקט ישנא לש הצובק םע הצרא הלע 1923-ב
יולה הדוהי תובוחרה תובלטצהב ,"הבהאה תעבג" לע .ביבא.לתב
: םויה דע םש בצינה תומודאה םינבלה ןיינב תא ומיקה ,ינמחנו
םיקה אוה :וייחב תופסונ תונחת ואב ךכ-רחא ."היזדול" תשורחה-תיב
יעטמל ישאר ןכוס הנמתנ 1929-ב ,"תולחנתהל ידוהי רצוא" קנב תא
תרבח ימיקממ היה , ןכמ רחאלו דנומ לתב ט'צלמ דרולה לש םיסדרפה
ויקסע לכ .קחצי תלחנו ןולוח תומדא תא הלאגש ,"ןהכ ,סזומ ,וסרק"
דלישטור תורדש תובוחרה ןרקב הנבנ החפשמה תיב .ץראה חותיפב ועייס
הרות ישנאל ,תורפסו הריש יבבוחל תבאוש ןבאל ךפה הרהמ דעו ,ה"אזמ
.ועיגה ךא הזש הלאלו םיקיתוול ,ץראה ינובלו

זא שרפש טדנמה תלשממב דיקפ ,בורמוק םושרג םיקה 1939 רבמבונב
רובעכו ול קיפסה אל ופסכ ,תונורחא תועידי ןותיע תא ,ותרשממ
תא ריתוה ,ויתובוח תא תוסכל ידכ .לגרה תא טשפ רפסמ םישדוח
,הדוהי לש ונב ,סזומ רדנסכלא ידיב תונורחא תועידיל ולש ןוישרה
,תול"ומ יקסעב ןיינועמ היה אלש ,רדנסכלא .סופד-תיב לעב היהש
לדנמ סיפדמה ,ולש סופדה-תיב ידבועמ םיינשל ןוישרה תא ריבעה
סזומ הדוהי .להנמל הנמתי חונ ויחאש יאנתב ,יבר םחנמ רדסהו יקצרש
ולוהינ תא וידיל לטנ הנש רובעכ קרו ,הקסעב יולגב ברועמ היה אל
ץמאמה ,תונותיעה לש בצקה יל םסק" :רמא ,ךכ-רחא םינש .ןותיעה לש
."םייחה םע דחא בצקב דועצל דימתמה

ךפה תוטעמ םינש ךותו ןותיעה גשגש היינשה םלועה תמחלמ תונשב
תווצ תמקה הרשפא תילכלכה החוורה .ץראה ינותיע ןיב רתויב ץופנל
םיכוכיח ררועתהל ולחה תאז םע .םיאנותיעה יבוטמ בכרוהש םידבוע
שיש ,רבשמה .ךבילרק לאירזע ר"דה ,ןותיעה ךרוע ןיבל סזומ ןיב
,הכורא הפוקת ךשמב ןנכות אוה .עתפל ץרפ אל ,"שטופה" ותוא וניכש
.וילעב ידימ ןותיעה תא "ףוטחל" הרטמב

סופדה ידבוע ,הצפהה ישנא ,םיאנותיעה - ןותיעה ידבוע לכ טעמכ
דמע יביטנרטלא סופד-תיב םג .תינכותל םיפתוש ויה - הלהנהה ידיקפו
םוטמיטלואל ענכיי אל סזומ הדוהי םא ,שדחה ןותיעה תא סיפדהל ןכה
ןנכות ,בירעמ תועידי - שדחה ןותיעה לש ומש תוברל ,לכה .ול שגוהש
.תונורחא תועידי לש יעבטה וכישממ אוה וליאכ עיפוהל לכוי אוהש ךכ
,ומדוקמ הנוש טמרופב םנמא ,עיפוה , בירעמ תועידי .ענכנ אל סזומ
להקהש םיבתוכ םתוא םע ,תונורחא תועידי לש וזל התמדש תרתוכ םע ךא
םיכשמהב ןמור ותוא ,תופולג ןתוא ,םירודמ םתוא םע ,םהל לגרתה
תועידי :תינכותה הלשכ דחא רבדב קר .ןותיעה ירכומ םתוא וליפאו
.םלענ אל תונורחא
תוכילהה-םיענ שיאהש ותעד לע הלעה אל סזומ הדוהי תא ריכהש ימ לכ
תועש 24 תא .םחלנ סזומ הדוהי לבא ,הרעש המחלמ בישהל לגוסמ
םייונפ םיאנותיעמ תיפולח תכרעמ זכרל ידכ לצינ םוטמיטלואה
.עיפוה ,סנ ךרדב ,ןותיעהו ,השענה לע ץמחתה םבלש הלאכ וא ,הדובעמ
ךא ,תונורחא תועידי לש ותומ תא עונמל םנמא חילצה יאוריהה ץמאמה
.וייח תא חיטבהל היה לוכי אל

יפולח הצפה ןונגנמ םקוה ,יעבדכ תכרעמ שדחמ התנבנש דע םינש ורבע
הדוהי ןכש ,תורקי םינש ויה הלא .ותומדל רזח תונורחא תועידיו
.ןותיעה ידספה תא תוסכל ידכ ,ושוכרמ לודג קלח רוכמל ץלאנ סזומ
,הנעטה תא תנק טפושה לביק םינותיעה ינש ןיב ולהנתהש םיטפשמב
,רוביצה תא תועטהל ןויסינ אלא התיה אל בירעמ תועידי לש ותרוצש
."תועידי" הלמה תא ומשל ףרצלו ךישמהל וילע רסאו

םולחל לדח אלו השודק המישמכ ןותיעה לש ומויק ךשמה תא האר סזומ
ץופנה ןותיעה היהיו רוזחי תונורחא תועידיו םוי אוביש ןימאהלו
1956, רבוטקואב 14-ב ,ומלועל ךלה רשאכ .ךכל הכז אל אוה .ץראב
ירוחאמ המ קחרמ רגפמ תונורחא תועידי היה ןיידע ,םיעבש ןב אוהו
.םינש המכ רחאל םשגתה םולחה .ופרועב ףשנ רבכ יכ םא ,בירעמ

רתויב ץופנה ימויה ןותיעה המוחתבש ,הירפמיאל ךפה תונורחא תועידי
,הלודג םירפס תאצוה ,לארשיב רתויב ץופנה (השאל) ןועובשה ,לארשיב
.דועו היזיוולט תנחתב קלח

רזעיבא ידי-לע בתכנ רואל האצוה יצרא דה , 1999,רנע באז תכירעב"
םירשעה האמב םירשעו האמה" ךותמ ןלוג