ל"ז  םייח  בל רב
1924-1994
 
, לארשי :םירוגמ םוקמ      
, לארשי :הרובק םוקמ      
:תורבק תיב      
:הקלח    :שוג      
:רעש   :רוזא      
:הרוש   :רפסמ      
דפ"רתה תבט ד"כ :הדיל ךיראת      
דנ"שתה תבט ח"י :הריטפ ךיראת       

 (1994 - 1924) בל-רב םייח

ץעויל בל-רב םייח םיאולימב ףולא-בר הנמתה םירופיכה םוי תמחלמב
תינופצה תותיזחב דגנ תופקתמל רובעל ל"הצ תחלצה .ל"כטמרל דחוימ
םישק םימי םתואב ןיגפהש ,בל-רב לש ומש לע המושר תימורדהו
םע .דוקיפה יבצומב תוחורה תא עיגרהל וחילצהש ,ןוחטיבו חור-רוק
,םאצומ ץרא תפשב חחושל בל-רב גהנ ,רזעלא דוד ,זאד ל"כטמרה
.תיטאורק-וברס
תובר םימעפ םיינשה ומייב ,רשקה תותשרל םיניזאמ םירצמה יכ םעדויב
םירצמה .וניתוחוכ לש "השק"ה םבצמ לע חווד ןהבש ,תוחיש
הצרעהב ורפוסש םיברה םירופיסהמ דחא והז .חפב ולפנו ומגרת,וניזאה
דחאכ םיטעמ אל םייאבצ םינשרפ ידי-לע בשחנה ,בל-רב םייח תודוא
."ןמלטנ'גו דקפמ" ,ל"הצ תודלותב םיאיבצמה ילודגמ

הדובעה תגלפמב ,ל"הצב ,ח"מלפב םיבר םידיקפת אלימ בל-רב םייח
לש םינושארה הימיב ותלועפ תוכזב רכזיי אוה לכמ רתוי ךא ,הלשממבו
,הירוסו םירצמ תואבצ לש העיתפמה הפקתהה .םירופיכה םוי תמחלמ
רסוח תשוחתו הבר הכובמ ל"הצ תרמצל המרג ,תותיזחה יתשב תינמז-וב
תועידיה חכונ תואדו-יאו םיאכנ תריווא הררש ןופצ דוקיפב .ןוחטיב
.ולהנתהש המילבה תוברקב תושקה תודבאה לע
ושקיבו ,דיקפתב ומדוק ,בל-רב םייחל הנפ (ודד) רזעלא דוד ל"כטמרה
רש דיקפתב שמישו ררחושמ ל"כטמר זא היה בל-רב .רדס תושעלו אובל
תכימתב .דימ תונעיהל םיכסה ךא ,הדלוג תלשממב היישעתהו רחסמה
תוחורה תעגרהל לעפ הליחת .ןופצ דוקיפל חלשנ ל"כטמהו הלשממה
תאו ודד תא ענכש המחלמל ישילשה םויב .ימצעה ןוחטיבה תרזחהלו
.דגנ תפקתמל תאצל ,יפוח קחצי ,דוקיפה ףולא
רבע המחלמל ישימחה םויב .תירוסה תיזחב יטמרד ךפהמל המרג הטלחהה
תא ןתמלו תוחורה תא עיגרהל חילצה םש םג .תירצמה תיזחל בל-רב
תמילבל תוחוכה תא שדחמ ןגרא דוקיפב המחלמה רדחב .םיפולאה תובירמ
תיזח לע תוירחא חקל בל-רב .ריהזמ יטקט ןוחצינל םליבוהו ,םירצמה
שקיב אוה .םישקה תוברקה תא להינ הבישח םואב ל"מחהמו ,םורדה
המויסבש ,רבוטקואב 16-ב ץאוס תלעת תחילצל הלשממה רושיא תא לביקו
תא הליבוה וז , הלועפ .תירצמה תישילשה היימראה תא ל"הצ רתיכ
.שא תקספה שקבלו ירצמה ל"כטמרה תא רטפל םירצמ אישנ

דליכ ץראל הלע 1924,-ב היבלסוגויב דלונ (יקסבלצורב) בל-רב םייח
ףרטצה 40-ה תונשב .לארשי הווקמ יאלקחה רפסה-תיבב דמל רענכו
עצבמ לע 1946, ינויב ,"םירשגה ליל"ב דקיפ ויתורושב ,ח"מלפל
ח"מלפה לש יזכרמה םיכ"מה סרוק לע דקיפ ךכ-רחא .יבנלא רשג ץוציפ
וכרבב ץעננש ןודיכ לשב ,"ינודיכ םייח" יוניכל הכז וז הפוקתב)
.(ח"מלפב םינודיכ ןומיאב

תביטחב ןכוממ הטישפ דודג דקפמו ר"יח ד"גמ היה תואמצעה תמחלמב
המחלמה םויס םע .יניסבש הליגע ובא תאו הטבש תא שבכ דודגה .בגנה
תוביטח ידקפמ סרוק לש ןושארה דקפמלו "יתעבג" תביטח דקפמל הנומ
,ףולאכ .יניסב ןוירש תביטח דקפמ היה "שדק עצבמ" ךלהמב .ל"הצב
חלשנ ךכ-רחא .ןוירשה ליח דקפמ היהו הכרדה תקלחמ שארכ תריש
שארל ובוש םע תונמתהל רומא היהו ,תפרצב הטיסרבינואב םידומילל
תפוקת חכונ לוכשא תלשממבו ל"כטמב הררשש הלודגה הכובמה .א"גא
ושקבל ל"כטמה יפולא תא הליבוה ,םימיה תשש תמחלמ ברע הנתמהה
םירצמ תא דימ ףוקתל לוכשא הלשממה שאר לע וצחול םיפולאה .רוזחל
תכימת תא גישהל ונוצר לשב ,ססיה לוכשא .העיתפהל תנמ לע
,ףידע יכ ,ובוש םע ,לוכשאל רמא בל-רב .הפקתהב תירבה-תוצרא
םג ןתינ לבא ,םירצמה לע המידקמ הפקתהב חותפל ,תיאבצ הניחבמ
שארו ל"כטמרה ןגס זא היהש ,ןמציו רזע ,םינקירמאה תמכסהל תוכחל
הרהמב הרשהש ,בל-רב תבוטל ל"כטמר ןגסכ ודיקפת לע רתיו ,מ"גא
.ןוילעה דוקיפב עגורו ןוחטיב

:ןושל עבטמל הרהמ דע ךפהש טפשמ בל-רב רמא תוברקה תחיתפ ינפל דוע
ךלהמב ,היה ךכו ".יטנגלא ןפואבו רהמ ,קזח (םירצמב) םהב הכנ'"
תיברעמה הדגב תוילארשיה תופקתמה ןונכתב עייס םימיה תשש תמחלמ
.לודג ןוחצינל וליבוהו ,שארמ וננכות אלש תופקתמ ,ןלוגה תמרבו
עבראב .ל"הצב ינימשה ל"כטמרל ,ןיבר קחצי ירחא ,הנומ בל-רב םייח
,ץראה םורדב הטישפ תולועפב תומישרמ תוחלצה םשר ל"כטמרכ ויתונש
איה ,םימיה ףלא תמחלמ תא ל"הצ רבע ותפוקתב .הזע רוזאבו הנופצב
.השתהה תמחלמ

היהש תחא רפסמ איבצמה תא בל-רבב האורש ,ליעפ ריאמ ןוירוטסיהה
תיבויח התיה השתהה תמחלמ ל"כטמרכ ותוגיהנמ יכ בתכ ,ל"הצב
תורצ הברה לארשי תנידממ וכסח ,ותעד לוקישו וחור-רוק"-דואמ
יתלב םייטילופ םיאנתב 'תנברוחמ' המחלמ התיהש ,השתהה תפוקתב
,םירופיכה םוי תמחלמב ,לגדל היינשה םעפב ארקנש ירחא ."םילבסנ
םימרוג וסינ ,ןוחצינל וליבוהלו אבצה תורוש תא בצייל חילצהו
תצירפל ליבוהש לדחמהמ קלח םע בל-רב לש ומש תא רושקל םינוש
.המחלמה

וק" . ומש לע ארקנו השתהה תפוקתב הלעתה ךרואל םקוהש םירוציבה וק
"בל.רב וק" .תוברקה תליחת םע דימ םירצמה ידי-לע ץרפנ ,"בל-רב
גרדה תא הנייפאש זרפומה ןוחטיבהו הירופואה תשוחתל ףדרנ םשל ךפה
השיפתהש דימת ןעט בל-רב .המחלמה ינפלש םינשב יאבצהו ינוחטיבה
היה אל וקהש התיה היעבה .הנוכנ התיה וקה לש ותמקהל הליבוהש
אלו בצמ ליח ידי-לע קזחוהו ,םירופיכה םוי תמחלמב קיפסמ שיואמ
.רשע-העברא קר ושיוא םיזועמ םישולש םוקמב" :םחול חוכ ידי-לע
.רידסה אבצב ותריש אל ללכבש ,םיקינמיאולימ םש ויה םינחנצ םוקמב
.ויה אל םיקנט םג
וקב אלו ,הנאמת ריבבו הפגפג ריבב ,ץראב וקזחוה ןוירשה תודותע
."הנחמב" ןויארב בל-רב רמא ",תויפצת ויה אל םיבצומה ןיב .תיזחה
אוה .הדובעה תגלפמ ,ותגלפמלו הקיטילופל בל-רב רזח המחלמה ירחא
.תולשממ המכב רשו תסנכ רבח ,ל"כזמכ הב שמיש

לארשי לש ןושארה רירגשל הנומ תסנכהמו הלשממהמ ותשירפ רחאל
הלח ודיקפת ךלהמב .(תוצעומה-תירב תסירק רחאלש) תיסורה היצרדפב
,ותנשב בל םודמ רטפנו םילופיטל הצרא רזח ,השק םירירש תלחמב
.םיעבש ןב ותויהב

םירשעה האמב םירשעו האמה" ךותמ ןורוד רימא ידי-לע בתכנ"
רואל האצוה יצרא דה , 1999,רנע באז תכירעב