ל"ז  שוש  ץייו
1938-2000
 
, לארשי :םירוגמ םוקמ      
, לארשי :הרובק םוקמ      
:תורבק תיב      
:הקלח    :שוג      
:רעש   :רוזא      
:הרוש   :רפסמ      
חצ"רתה תבט ח"כ :הדיל ךיראת      
ס"שתה תבט ג"כ :הריטפ ךיראת      


שוש : ויוניכ
 

 (שוש) ץייו הנשוש
2000-1938
.62 ליגב הרטפנ ץייו שוש ר"ד תרקוחהו הרומה ןורטאיתה תרקבמ
ךוניחה דרשמב תילארשי תוברתל עדימה זכרמ תא המיקה ץייו שוש
,ילארשיה להקה לש תוברתה ילגרה לע םיבר םירקחמ המסריפו תוברתהו
ךשמב המבה תונמוא תא התווילו ןורטאיתה םלועב תרכומ תומד התיה
תועידי"ב ןורטאית תרקבמכו הרומ ,הצרמ ,תרקוחכ תובר םינש
איה .ןיול ךונח לש ויתוריצי לע הבתכ הלש טרוטקודה תא ."תונורחא
.א"תב שדח ןוכיתבו םיצוביקה רנימיסב ,א"ת תטיסרבינואב הדמיל


  
       בן חורין גדי