ל"ז  ןלסא ףסוי  יואטק
1861-1942
 
, םירצמ :םירוגמ םוקמ      
, םירצמ :הרובק םוקמ      
:תורבק תיב      
:הקלח    :שוג      
:רעש   :רוזא      
:הרוש   :רפסמ      
אכ"רתה תבט ט"י :הדיל ךיראת      
"שתה תבט ב"י :הריטפ ךיראת       

 ןלסא ףסוי יואטק
1861-1942
תחפשמל ןב .םירצמ תלשממב רשו םירצמב תידוהיה הליהקה גיהנמ
הסדנה דמל .הליהק יגיהנמ לש תורוד ינש הדימעהש תדבוכמ םירחוס
םיקה 80.-ה תונשב .תוירוביצה תודובעה ןוירטסנימב דיקפת אלימו
תירצמה תחלשמב ףתתשה .ריהקב םירחא םייתיישעת םילעפמו רכוס לעפמ
חסנל הילע לטוהש הדעול ףרוצ .םירצמ תואמצע לע מ"ומב ןודנולל
רחואמו םירצמ תלשממב םיפסכה רש הנמתנ .םירצמ לש השדחה התקוח
.רוטנס הנמתנ 1927-ב .הרובחתה רש רתוי