ל"ז  רטלוו  ל'צניוו
1897-1972
 
, תירבה תוצרא :םירוגמ םוקמ      
, תירבה תוצרא :הרובק םוקמ      
:תורבק תיב      
:הקלח    :שוג      
:רעש   :רוזא      
:הרוש   :רפסמ      
זנ"רתה תבט ז"כ :הדיל ךיראת      
בל"שתה תבט ד"י :הריטפ ךיראת       

 רטלוו ל'צניו
1897-1972
השענה לע תוליכר רוט לעבכ לחה .קרוי-וינב דלונ .יאנותע
םיבתכה דחאכ דמעמ ול שכר 1929-ב ,"רורימ ילייד"ל רבע .יוודורבב
דחא השענ .ב"הראב רתויב םיבוטה היצמרופניאה תורוקמ ילעב
ןוילימ 35.ב"הראב רתויב םיירלופופהו העפשהה יבורמ םיאנותעה
.ומצע ינפב דסומל היה .םינוש םינותעב ולש רוטה תא וארק


  
       Nelia Nelia  Roberta Roberta